JUDr. Mário Pataky, advokát Námestovo

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra

Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), s účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa osobitného predpisu.


Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.


Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať.


Novozapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018.


Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. 

Poskytované právne služby:

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva zabezpečíme pre klienta splnenie povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky včas tak, aby predišiel uloženiu sankcie za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti.


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.