Poskytované právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom kvalitné právne služby na mieru, a to vo viacerých právnych odvetviach. Vzhľadom na to, že nie je možné vymenovať všetky druhy poskytovaných právnych služieb, nižšie nájdete orientačný výpočet poskytovaných právnych služieb v jednotlivých právnych odvetviach. V prípade, ak ste nenašli Vašu situáciu, použite prosím kontaktný formulár a napíšte nám.

Občianske právo

 • vypracovanie, a úprava kúpnych, darovacích, zámenných a iných zmlúv (záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné) a listín v zmysle Občianskeho zákonníka a iných občianskoprávnych predpisov;
 • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb vo všetkých druhoch konaní podľa Civilného sporového poriadku (napr. rozvod manželstva, výživné, vysporiadanie práv k nehnuteľnostiam a iné);
 • vypracovanie návrhov, žalôb a iných podaní aj bez zastupovania v konaní;
 • mimosúdne riešenie sporov, predžalobné výzvy a iné;
 • susedské spory;
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva;
 • zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode;
 • prevody vlastníckeho práva k nehnuteľným a hnuteľným veciam (kúpne a iné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností a iné);
 • neplatnosť/odporovateľnosť právnych úkonov;
 • zodpovednosť za škodu (napr. dopravné nehody) a bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho práva;
 • vymáhanie pohľadávok, postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva;
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;
 • zastupovanie v dedičskom konaní; zastupovanie v exekučnom konaní.

Obchodné právo

 • kompletné založenie novej obchodnej spoločnosti (s.r.o., a.s.) a vykonanie zápisu obchodných spoločností do Obchodného registra; zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach vykonávame prostredníctvom ZEP (zaručený elektronický podpis), pri ktorom je znížený poplatok na 50% – za vykonanie zápisu z 300,- EUR na 150,- EUR/zápis zmeny do OR SR zo 66,- EUR na 33,- EUR oproti papierovému podaniu, a taktiež na polovicu je znížený poplatok za podania na živnostenský register týkajúce sa remeselných a viazaných živností, čím šetríme klientom náklady na nevyhnutné poplatky,
 • príprava dokladov na vykonanie zmeny v obchodnej spoločnosti (napr. valných zhromaždení, rozhodnutí jediného spoločníka a iných), zabezpečenie zápisu zmien údajov zapísaných v obchodnom registri a živnostenskom registri;
 • zmena právnej formy, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností (s.r.o.);
 • zastupovanie pred registrovým súdom (napr. konanie o zhode a iné), živnostenským úradom, prípadne Centrálnym depozitárom cenných papierov;
 • spisovanie, posudzovanie, úprava zmlúv a iných listín podľa ustanovení Obchodného zákonníka (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, a iné);
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov;
 • vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní;
 • spisovanie návrhov podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, incidenčné žaloby.

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch (nároky pri skončení pracovného pomeru, neplatnosť pracovného pomeru, nároky zamestnanca alebo zamestnávateľa a iné);
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • vypracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (napr dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe);
 • zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru;
 • právne zastupovanie v konaní o náhrade mzdy;
 • právne zastupovanie v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve;
 • poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia;
 • vypracovanie vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov.

Správne právo

 • právne poradenstvo a zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok);
 • právne poradenstvo a zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v priestupkovom konaní, v katastrálnom konaní, v stavebnom konaní,a v iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy;
 • vypracovanie podaní z oblasti Správneho práva;
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Trestné právo

 • vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania;
 • zastupovanie obvineného a obžalovaného v trestnom konaní v rozsahu zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku vo všetkých jeho štádiách;
 • právne konzultácie a poradenstvo.