JUDr. Mário Pataky, advokát Námestovo

Zaručená konverzia dokumentov

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) poskytujem klientom služby zaručenej konverzie podľa § 35 zákona o e-Governmente, ktorá spočíva v tom, že zákonným postupom vytvorím z papierovej listiny elektronický dokument opatrený doložkou o konverzii, pričom takto vytvorený elektronický dokument má zachované rovnaké právne účinky, ako má originálny papierový dokument, § 39: "Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako pôvodný dokument, ktorého transformáciou vznikol.", čo možno využiť v prípade, ak potrebujete elektronickú verziu Vašej zmluvy, súdneho rozhodnutia alebo iného dokladu (okrem zákonom vylúčených dokumentov ako sú napr. občiansky preukaz, cestovný pas, a iné).


Elektronické verzie dokumentov je možné využiť pri elektronickej komunikácii napr. s katastrom nehnuteľností, kde je možné takto ušetriť finančné prostriedky za poplatok za vklad vlastníckeho práva a za iné úkony.


Elektronická konverzia získa na význame pre podnikateľov, ktorým od 01.07.2017 budú všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy doručované priamo do elektronických schránok.


V súčasnosti poskytujeme službu zaručenej konverzie ako z listinnej formy do elektronickej formy, tak aj opačne elektronickej formy do listinnej formy.


V prípade záujmu o túto službu ma kontaktujte.